Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Radotín má malou radnici

Zatímco v tisku se v posledních letech mluví o „malých úřadech“, tedy úsporném výkonu veřejné správy, a přitom náklady na ministerstvech a krajích neustále narůstají, v Radotíně se o tom mluví málo a radnice přitom již 5 let radikálně ořezává všechny výdaje, které nejsou nezbytně nutné. Úspory na provozních nákladech přitom přesahují již 10 milionů korun ročně!
Městská část Praha 16 skončila hospodaření roku 2006 výsledkem –13,9 mil. Kč. Jako prvopočátek a hlavní příčina nesouladu mezi příjmy a výdaji byl identifikován výkon státní správy, který byl MČ svěřen v roce 2001. Jen v roce 2006 zatížila tato položka stranu výdajů rozpočtu částkou 20,2 mil. Kč, přičemž dotace státu na výkon státní správy za stejné období činila pouze 8,8 mil. Kč. Rozdíl byl 11,4 milionu, tedy 82 % záporného hospodářského výsledku. Zbylých 18 % tvořily výpadky některých dalších plánovaných příjmů. 
Z tohoto pohledu ale nešlo o otázku jediného roku, hospodářské výsledky se zhoršovaly již v letech předešlých, ale zásadní problém to nebyl, paradoxně hlavně z důvodu povodní v roce 2002. Na sanaci povodňových škod do Radotína zamířily desítky milionů korun, které nechtěně zakrývaly zásadní strukturální problémy vlastního rozpočtu – nesoulad příjmů a výdajů na běžné záležitosti městské části. 
 
Vzhledem k tomu, že v dalších letech by bez zásadních změn došlo ještě k výraznějším propadům financí, byl v prvním pololetí roku 2007 nastartován proces ozdravění financí MČ. Zahrnoval řadu opatření k zefektivnění chodu úřadu městské části, organizačních složek i příspěvkových organizací spočívajících především v těchto hlavních krocích:
  • přehodnocení všech stávajících činností a agend a z nich vyplývajících příjmů a výdajů,
  • rozhodnutí, které činnosti mohou být zajišťovány jinak a efektivněji,
  • zjednodušení struktury úřadu městské části a organizačních složek,
  • snížení počtu zaměstnanců.
Dalšími body bylo snížení měsíčních platů zaměstnanců, snížení počtu budov úřadu a řešení některých dalších provozních záležitostí. Zároveň byl v roce 2007 nastaven zvláštní režim výrazných omezení položek výdajové strany rozpočtu, a to na nejnutnější platby. 
K 1.7.2007 prošel reorganizací Úřad městské části Praha 16 (ÚMČ): zanikly všechny malé odbory, a to spojením agend s podobnou náplní činnosti do větších celků. Od července 2007 bylo do té doby samostatné stravovací zařízení v Domě s pečovatelskou službou začleněno pod Pečovatelskou službu Praha – Radotín. Na základě výběrového řízení jej od dubna 2008 provozuje soukromá firma. 
Provozní výdaje
-7,34 mil. Kč ročně
(od roku 2009)
Další kroky se týkaly jeslí (pro malý zájem radotínských občanů ukončily v červnu 2007 svůj provoz, avšak do mateřské školy od té doby jsou přijímány i děti mladší 3 let a neustále se zvyšuje počet školkových tříd i docházejících dětí) a Klubu mládeže Radotín (převedení činnosti z MČ na občanské sdružení Proxima Sociale, a to s účinností k 1.1.2008).  V návaznosti na reorganizaci úřadu a dalších složek došlo ke snížení počtu zaměstnanců: u úřadu z původního počtu 87 na 72 a u organizačních složek MČ z 26 na 16 (celkem úbytek o 22 %). Reorganizace se dotkla i Technických služeb Praha – Radotín, kde se počet zaměstnanců snižoval v návaznosti na úsporná opatření a pokles roční dotace MČ o více než 1 milion korun. Ke snížení nákladů přispěly rovněž realizované přesuny mezi budovami a opuštění objektu čp. 1379 v ulici U Starého stadionu. Prostory v přízemí jsou nyní využity jako stálá služebna Městské policie hl. m. Prahy (velitelství okrsku pro oblast Prahy 16) a pro Letopiseckou komisi Radotín, místnosti v 1. patře jsou komerčně pronajímány.
Všechna provedená opatření byla vedena snahou o zásadní úsporu v rozpočtu MČ, avšak bez znatelného vlivu na občany, tj. při zachování všech nabízených činností a bez snížení komfortu. Celková každoroční úspora je v reálném vyjádření ve výši 7,34 mil. Kč (při srovnání roku 2008 s rokem 2006).
Díky všem těmto drastickým úsporným opatřením se mezi roky 2008 a 2010 podařilo stabilizovat rozpočet městské části, daří se plnit cíl vyrovnaných rozpočtů. Ze státního rozpočtu plynoucí prostředky se díky iniciativě a tvrdým jednáním starostů městských částí Praha 1 až 22 (tyto vykonávají státní správu zhruba na úrovni obcí s rozšířenou působností) podařilo navýšit, přestože stále zdaleka nepokrývají skutečné náklady, a to ani na radikálně zeštíhlený úřad. 
Další výraznější organizační změnou bylo ukončení činnosti Domovní správy Radotín (DS), dosud samostatné příspěvkové organizace, k 31. prosinci 2009. Důvodem bylo dokončení privatizace části bytového fondu. Stávající bytový fond i další nemovitosti nově spravuje přímo ÚMČ s menší částí dřívějších zaměstnanců DS.   
 
V roce 2011 musela radnice hospodařit s výrazně sníženými finančními prostředky oproti roku 2010, a to především u dvou klíčových zdrojů financování – dotace ze státního rozpočtu klesla meziročně o 3,01 mil. Kč, neúčelová dotace od hlavního města Prahy o 2,3 mil. Kč. Celkem tedy šlo o snížení dotačních vztahů o 5,31 milionu korun. Při zásadě zajištění všech činností pro veřejnost i vnitřního chodu organizace v nezměněném rozsahu a kvalitě nebylo reálné provést další radikální úsporná opatření jako v období před 4 roky. Přesto byla po důkladné analýze a řadě jednání schválena další opatření:
Další snížení výdajů
-2,39 mil. Kč ročně
(ročně od roku 2012)
  • organizační – při nezměněné struktuře odborů a oddělení ÚMČ byly realizovány přesuny některých dílčích činností,
  • personální – snížení počtu zaměstnanců ÚMČ o 5 úvazků (počty pracovníků organizačních složek se nesnižovaly),
  • nákup elektrické energie na elektronické burze.
Dalšími body směřujícími ke snížení nákladů byla revize právních služeb poskytovaných městské části externím advokátem, snížení odměn všem zaměstnancům a zavedení sledování služebních vozidel jednotkami GPS. Po provedení těchto opatření činí další dosažená reálná meziroční úspora 2,39 mil. Kč.
 
Aukce na elektřinu
-426 tis. Kč ročně
(navýšená úspora od roku 2014)
Jak je uvedeno výše, radotínská radnice rozhodla v roce 2011 o uspořádání aukce na nákup elektřiny. Po provedení rozsáhlého auditu dodávek elektřiny pro Městskou část Praha 16, její zřizované organizace a další spolupracující subjekty a velké sportovní organizace působící v Radotíně byla dne 8. února 2012 organizována na Českomoravské komoditní burze Kladno aukce s centralizovanou poptávkou 1075 megawatthodin elektřiny v hladině nízkého napětí na období od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2013. Celková úspora pro všechny zúčastněné dosáhla částku téměř 600 tisíc korun včetně DPH, pro rozpočet městské části a jí zřizované organizace (Mateřská škola Praha - Radotín a Radotínská, o.p.s.) činila úspora 484 tis. Kč, v meziročním vyjádření 306 tisíc korun. Další úspora je realizována od začátku roku 2014, kdy díky uspořádání aukce na dodávky elektřiny, tentokráte ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s., a změně dodavatele uspoří městská část za rok dalších 120 tisíc Kč. 
Aukce na tonery
-203 tis. Kč ročně
(od července 2012)
Vzhledem k úspěchu realizované transakce rozhodlo vedení ÚMČ v roce 2012 uspořádat další aukce, a to na služby k úspoře běžných provozních nákladů. V první fázi se jednalo o kancelářské a hygienické potřeby, tonery a barvy do tiskáren pro potřeby úřadu a organizačních složek. Po oslovení řady subjektů a přihlášení dalších, kteří se o soutěži dozvěděli z elektronické úřední desky, proběhly napínavé aukce 5. června 2012. Městská část díky nim šetří další statisíce korun (ročně 269 tis. Kč).
Aukce na kancelářské potřeby
-66 tis. Kč ročně
(od srpna 2012)
A nejen aukce, ale i tvrdá jednání s dodavateli přinášejí úspěch. V roce 2010 bylo po neúspěšných jednáních s dosavadním dodavatelem služeb mobilní komunikace vyhlášeno výběrové řízení, jehož se zúčastnili všichni velcí mobilní operátoři na českém trhu. Výsledek? Ze dne na den „spadly“ náklady o neuvěřitelných 55 % z tarifních cen. V roce 2012 se pak podařilo po řadě jednání a výpovědi stávající smlouvy dojednat snížení cen ještě o dalších 22 %. Nyní se rozbíhají nová jednání s mobilním operátorem na navazující 2leté období a vedení městské části žádá další snížení cen, které bude reagovat na aktuální situaci na trhu.
Mobilní komunikace
-254 tis. Kč ročně
(navýšená úspora od roku 2012)
V roce 2014 je pak realizována zásadní změna systému komunikace přes pevné linky. Po mnoha jednáních se nakonec místo přehodnocení spolupráce se stávajícím dodavatelem rozbíhá zcela jiný systém, který by měl zajistit desetitisícové úspory ročně: VoIP-telefonie, tedy volání prostřednictvím internetu. Testování celého systému začíná právě v těchto dnech…  
 
Městská část Praha 16 se snaží i o další úsporná opatření, která navíc přinášejí příznivější prostředí nebo přímo přispívají životnímu prostředí. To je příklad zejména školských zařízení. Za poslední roky bylo provedeno zateplení všech objektů II. stupně základní školy, školní jídelny a mateřských školek na náměstí Osvoboditelů a v Býšovské ulici. V roce 2012 byly vyzískány finanční prostředky na zateplení posledního objektu školky na Sídlišti. Na „starém“ sídlišti se navíc další tepelné úspory objevují po zateplení obecních bytových domů, které postupně probíhá od roku 2012, letos je na řadě další objekt podél Karlické ulice.
V roce 2013 se podařilo získat další dotační příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), tentokráte na spolufinancování zateplení Zdravotnického zařízení na Sídlišti (dotace ve výši 60 % z celkových nákladů 4,3 mil. Kč). To bylo realizováno ještě vloni, letos probíhají poslední dokončovací práce (terénní úpravy) s termínem dokončení v dubnu.
Solární elektrárna na ZŠ
+1,66 mil. Kč
(od konce roku 2010)
Dalším bonusem je například fotovoltaická (solární) elektrárna umístěná v roce 2010 na střechách II. stupně základní školy a školní jídelny. Vedle zjevného přínosu pro životní prostředí díky dodávkám elektřiny do sítě i do samotných školských objektů je z této akce také nemalý finanční přínos, který městské části již vrátil vynaložené prostředky. 
V květnu 2014 bylo vyhlášeno zadávací řízení na zateplení budovy radnice a výměnu starých oken (k opravě střechy na budově v ulici Václava Balého 23/3 došlo v roce 2013). U zakázky, k jejíž realizaci by mělo dojít v průběhu letních měsíců, jsou uvažované náklady ve výši 2,5 milionu korun (bez DPH). 
 
Provozní úspory, které již dosahují více než 10 milionů korun ročně, jsou pak vynakládány nejen na doplacení nákladů na výkon státní správy, ale díky „malému úřadu“ jsou hlavně investovány ku prospěchu obyvatel Radotína. Radnice ale nesází pouze na šetření a neúčelové dotace, snaží se totiž – a v posledních letech velmi úspěšně – získat finanční prostředky i z dalších zdrojů, zejména z rezortních ministerstev a evropských financí (ač zde Radotín tratí na tom, že je součástí Prahy, pro kterou je celková alokace evropských peněz výrazně nižší než do jiných krajů ČR, kam jde výrazně méně evropských peněz). 
Úspěch slavila městská část například při dostavbě základní školy (nová budova u školní jídelny), na níž dalo 8,4 milionu Ministerstvo financí, půlmilionová dotace mířila na výstavbu nového skateparku v ulici U Starého stadionu z Ministerstva vnitra v rámci programu prevence kriminality.
Dotace ze SFŽP na zateplení zdravotnického zařízení je zmíněna výše. 
Dalším úspěchem skončila snaha o kvalitnější úklid radotínských ulic novými čisticími stroji. Ty na základě vloni schválených podmínek křižují komunikace od zimních měsíců a jsou skvělými pomocníky ve snaze o snižování imisní zátěže historicky prašného Radotína. Dotace z evropských dotačních programů (prostřednictvím SFŽP) pokrývají 90 % nákladů na pořízení strojů, jejichž hodnota přesahuje 5 milionů Kč.  Z téhož dotačního zdroje je „na cestě“ nový nákladní vůz pro svoz kontejnerů, který bude sloužit zejména potřebám sběrného dvora Radotín, který je ve správě obecní organizace Technické služby Praha – Radotín.
A snaha o získání co největšího objemu financí z „mimopražských“ zdrojů pokračuje v roce 2014 například žádostí o dotace na projekt Místo u řeky.