Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Jak a kde volit

Ve dnech 10. a 11. října 2014 budeme volit v komunálních volbách své zástupce – do zastupitelstev svých městských částí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
Voliči by měli mít hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tzn. v úterý 7. října. Jeden hlasovací lístek je pro volby do zastupitelstva příslušné městské části, druhý do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pokud se k někomu obálka se dvěma hlasovacími lístky  nedostane, nevadí, na místním  úřadě mu je rádi vydají. O jejich vydání pak může každý volič požádat ve své volební místnosti.
Pro každé volené zastupitelstvo je jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany a jejich kandidáti. Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva (v Radotíně je to 15 členů) a může uplatnit všechny, jen několik, nebo žádný. Ať už se volič rozhodne pro jakýkoli způsob udělení svých hlasů, ty se započítávají zásadně jednotlivým kandidátům podle následujících pravidel (za podmínek splnění pravidel platnosti hlasu):
  1. Když volič označí jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
  2. Když volič označí jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte každému kandidátovi strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí, a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží. 
  3. Když volič označí jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených). 
  4. Když volič označí pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran, hlas se započte každému označenému kandidátu.
Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty. 

Kandidující subjekty
V Radotíně je pro volby do zastupitelstva městské části zaregistrováno těchto šest volebních stran:
(uvedená čísla u volebních stran zobrazují pořadové číslo na hlasovacím lístku)
 
1. ČSSD
2. DOMOV
3. TOP 09
4. ODS
5. KSČM
6. Otevřeme Radotín
 
Ve všech městských částech se bude volit všech 65 kandidátů do Zastupitelstva hl. m. Prahy, protože na rozdíl od voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2010 tvoří Praha jeden volební obvod.

Kdo může volit? 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů, popřípadě v dodatku stálého seznamu voličů. 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.  V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
Doporučujeme všem voličům zkontrolovat platnost svého občanského průkazu, zejména jeho platnost v době voleb. Pro ty občany, kteří zjistí, že občanský průkaz v době voleb pozbude platnosti, bude otevřeno pracoviště Úřadu městské části Praha 16, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního, na náměstí Osvoboditelů 21/2a v Radotíně, kde mohou požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. Ten jim bude na počkání vystaven, avšak s dobou platnosti pouze jednoho roku. Je třeba přinést s sebou stávající občanský průkaz, dvě shodné fotografie ze současné doby. Dále doporučujeme vzít s sebou rodný list a doklad o rodinném stavu. Pro zapsání vysokoškolských titulů a vědeckých hodností předložte příslušné diplomy. V případě ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu platí výše uvedené a je nutné uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.
Informace týkající se občanských průkazů obdrží voliči na tel. číslech 234 128 245, 234 128 247 nebo 234 128 229, popřípadě osobně na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín.

Kontakt na místní úřad, kde je možno získat informace týkající se voleb:
Městská část Praha 16, Úřad městské části, Odbor občansko správní, náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín
Mgr. Jiannis Georgiou, DiS., tel.: 234 128 240
Bc. Ondřej Nachtigal, tel.: 234 128 242 
e-mail: spravni@praha16.eu
 
Volební místnosti – umístění a kontakty
Volební okrsek č. 16001 - Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c,
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská - č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady, tel.: 702 279 091.
 
Volební okrsek č. 16002 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, náměstí Osvoboditelů - stará zástavba u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 702 279 092.
 
Volební okrsek č. 16003 - Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 702 280 845.
 
Volební okrsek č. 16004 - Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3,
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, Macháčkova, Na Rymáni, náměstí Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 702 279 040.
 
Volební okrsek č. 16005 - Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8,
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 702 279 041.
 
Volební okrsek č. 16006 - Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15,
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, Kalabisova, K Višňovce, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. ev. 2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová, tel.: 702 279 042.
 
Volební okrsek č. 16007 - Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2,
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce - mezi č. or. 7-17 a 2-24 včetně č. ev. 2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi č. or. 18-36 a 11-47, Strážovská – mezi č. or. 8-56 a 19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi č. or. 1-9 a 6-22, U Vápenky, Vykoukových, tel.: 702 279 043.
 
Volební okrsek č. 16008 - Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, 
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová - č. or. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba), tel.: 702 279 093.