Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Další opatření proti povodni

23.09.2014 23:45
Radotínská radnice připravuje další opatření proti povodni v oblastech Šárova kola a Rymáně, možnost větší informovanosti obyvatel a pomoc vlastníkům nemovitostí při aktualizaci jejich povodňových plánů. Již zcela dokončeno je zajištění rozšířeného technického a materiálního vybavení.  
 
Opatření proti povodni
Po vyhodnocení červnových povodní v roce 2013 a zkušeností z nich nabytých se začalo vedení Městské část Praha 16 již dva měsíce po povodních zabývat možným řešením protipovodňové ochrany nejvíce postižených oblastí „Šárovo kolo“ a „Rymáně“. Radnici byla následně doručena petice občanů bydlících v těchto oblastech Radotína, která pomohla při následných jednáních.
 
Příprava řešení protipovodňové ochrany v oblasti „Šárovo kolo“ byla zde využita i z pohledu řešení každodenních střetů cyklistů, automobilistů a pěších na poměrně úzké místní komunikaci. Na základě zpracovaných studií projednaných na Magistrátu hlavního města Prahy (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Komise Rady hlavního města Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hlavního města Prahy) byla ochrana těchto částí Radotína zařazena do plánu investičních akcí hlavního města Prahy. 
 
Následně byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Šárovo kolo“, která řeší náhradu stávajícího zemního valu protipovodňovou betonovou zdí v místě oplocení jednotlivých nemovitostí a v místě vjezdů a vchodů je navržena mobilní protipovodňová hrazení. Celé opatření je projektováno na výšku dvacetileté povodně s navýšením o 50 cm. Vedle protipovodňové zdi je navržen chodník pro pěší i šířce 2,5 metru. V zeleném pásu oddělujícím vozovku od chodníku jsou v místech, kde to šířka umožňuje, parkovací stání.
 
Popsané řešení bylo projektováno v součinnosti s občany bydlícími v oblasti „Šárovo kolo“ a jejich připomínky byly zapracovány do dokumentace, jež byla následně projednána s 1. náměstkem pražského primátora Jiřím Vávrou s příslibem zařazení této stavební akce do plánu investičních akcí hlavního města Prahy pro rok 2015.
 
V současné době se zpracovává projekt pro stavební povolení pro oblast „Rymáně“, který zahrnuje navýšení stávajícího zemního valu mezi řekou Berounkou a tratí Českých drah, mobilní protipovodňové hrazení přes místní komunikaci přecházející tento zemní val a zemní val umístěný za stávající asfaltovou komunikací okolo Zděře končící u nového stadionu. Tato ochrana je opět navržena na dvacetiletou povodeň s navýšením o 50 cm. V průběhu měsíce září, kdy bude k dispozici pracovní výtisk této dokumentace, bude svolána schůzka s občany bydlícími v dotčené oblasti a bude s nimi tato dokumentace projednána.


Od začátku letošního roku probíhají také jednání týkající se vybudovaní protipovodňových opatření k ochraně průmyslového areálu. U těchto jednání je Městská část Praha 16 jen určitým gestorem, neboť je ze strany radnice vnímán případný dopad budoucího možného hromadného opouštění tohoto areálu stávajícími subjekty s negativními důsledky, jakými by bylo například snížení počtu pracovních míst, ale také situace podobných prázdných areálů, v nichž se koncentrují sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané. Další jednání s podniky, na kterém bude představena první zpracovaná verze projektu, je naplánováno na druhou polovinu měsíce září. 
 
Již v červenci 2013 byla sestavena užší pracovní skupina Povodňové komise Radotín a Krizového štábu MČ Praha 16, která měla za cíl připravit během svých pravidelných jednání nový vzorový povodňový plán pro občany vlastnící nemovitosti v ohrožených oblastech (v návaznosti mj. na aktualizovaná data z červnové povodně a zjištěné nové potřeby), navrhnout řešení pro další zlepšení vyrozumívání obyvatel při všech typech krizových situací a navrhnout a realizovat úpravy v oblastech personálního, materiálního a technického zázemí. To vše nejen pro případ povodní, ale i dalších možných krizových situací, které by mohly Radotín postihnout. 
 
Vyrozumívání obyvatel
V případě zvýšení informovanosti občanů v ohrožených oblastech pracovní skupina nejprve zjišťovala možnosti a realizovaná řešení u dalších podobně, a v posledních letech opakovaně, postižených obcí a měst. Na základě vyhodnocení zkušeností byla dohodnuta návštěva krizového centra Městského úřadu Beroun, který používá sofistikovaný systém vyrozumívání. Při jeho praktické ukázce v prosinci 2013 (pravidelná měsíční zkouška systému vyrozumívání obyvatel Berouna, kteří mají nemovitosti v zátopovém území řeky Berounky a říčky Litavky) bylo zjištěno, že tamější systém sestává ze 3 vzájemně propojených podsystémů a výsledný výstup je vyrozumívání, které v jedné vlně trvá cca 80 minut. Po celkovém zvážení nakonec toto řešení nebylo zvoleno, a to vzhledem k jeho finanční, organizační i personální náročnosti, navíc s ohledem na to, že systém má pouze jednoúčelové využití v případě povodní.
 
Jako nejvhodnější nakonec bylo zvoleno využití systému vyrozumívání prostřednictvím SMS zpráv, kdy občané v povodní ohrožené oblasti či nemovitosti budou zdarma vyrozuměni SMS zprávou o daném nebezpečí či předpokládaném vývoji celé situace. Vše se nemusí vztahovat pouze na povodně a krizové situace obecně, ale systém může být v budoucnu využit i pro případ řešení dalších mimořádných situací (přerušení dodávky vody či elektrické energie, dopravní nehody, uzavírky komunikací apod.).
 
Další způsob informování obyvatelstva, který při loňské povodni bohužel vinou Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) zcela selhal, byly poplachové sirény. Městská část Praha 16 ihned po povodni dohodla s pracovníky MHMP přesný postup pro případné budoucí krizové situace, tak aby využití sirén bylo standardní součástí informování obyvatelstva a doplňovalo vlastní (při povodni 2013 několikrát denně používaný) místní rozhlas. 
 
Díky opakovanému upozorňování ze strany radotínské radnice na poruchy funkčnosti poplachových sirén (zjištěné při pravidelné měsíční zkoušce prováděné na celém území České republiky v roce 2013 i první polovině roku 2014) rozhodl Hasičský záchranný sbor České republiky o instalaci a začlenění nového vysílače Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, který zvýší sílu signálu v oblasti Radotína a Zbraslavi, a nemělo by tak docházet k poruchám funkčnosti poplachových sirén. K modernizaci sirén spočívající v přechodu z analogové radiové sítě na síť digitální, díky níž by mělo být dosaženo rychlejšího ovládání skupin sirén a vyšší spolehlivosti provozu, nyní přistoupilo i samotné hlavní město, které na tento přechod vyhlásilo v létě veřejnou zakázku. 
 
Povodňový plán nemovitosti
Podmínkou pro zařazení do systému rozesílání varovných SMS zpráv pro případ povodně bude odevzdání aktualizovaného povodňového plánu nemovitosti. Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území, jsou povinni mít pro svou vlastní potřebu a pro potřebu součinnosti s povodňovým orgánem zpracované povodňové plány, a to dle ustanovení § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Při nesplnění zákonné povinnosti mít zpracovaný povodňový plán nemovitosti hrozí finanční postih až do výše 100 000 Kč. O této povinnosti jsme již veřejnost opakovaně informovali, naposledy v Novinách Prahy 16 č. 2/2013 a na webových stránkách Městské části Praha 16. 
 
I v případě povodňového plánu nemovitosti je snahou radotínské radnice být co nejvíce nápomocna svým občanům, a tak byl vytvořen vzorový formulář, který naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.praha16.eu v sekci Městská část – Bezpečnost a krizové řízení. V tištěné podobě je formulář k dispozici na podatelně Úřadu městské části Praha 16 v ulici Václava Balého 23/3. V tomto formuláři budou mít občané možnost uvést až tři telefonní čísla, na která budou moci dostávat varovné SMS zprávy.
 
Jako nadstandardní varianta je pro obyvatele Radotína nabízena seniorům od 75 let a handicapovaným možnost využít nové služby Mobilní radnice, při jejímž využití přijde pracovník Úseku krizového řízení a vymáhání pohledávek Kanceláře úřadu k občanovi až domů, poradí mu a pomůže s vyplněním formuláře.  
      
Zabezpečení při řešení mimořádných událostí 
Z technické stránky chodu Povodňové komise Radotín v červnu 2013 se jako nejpotřebnější ukázalo neexistující krizové centrum, které by bylo vybaveno veškerou potřebnou technikou a rovněž v něm byl zajištěn chod i v případě výpadku elektrické energie. Proto Rada městské části Praha 16 souhlasila se zřízením krizového centra, a to jako další formy využití zasedací místnosti v 1. patře hlavní budovy radnice. 
 
Díky pracovní skupině Povodňové komise Radotín a Krizového štábu MČ Praha 16 je nyní po technické stránce tento prostor připraven téměř okamžitě poskytnout zázemí pro řešení nejen povodní, ale i dalších možných krizových situací vzniklých na území Radotína. Místnost je vybavena serverem, na němž jsou uložena klíčová data pro krizové orgány, dále například poštovní server, vše je připojeno k počítačové síti úřadu a zajištěno proti krátkodobému výpadku elektrického proudu. Dalším vybavením je televize a pevně zabudovaný projektor, obě zařízení jsou připravena k vzájemnému propojení obrazu a promítaní TV signálu/obrazovky PC/disku DVD, je zde vyřešen i přístup k internetu v několika stupních zabezpečení. V současné době je počítáno i s dlouhodobým výpadkem elektrického proudu a probíhá výběr vhodného náhradního zdroje elektrické energie.
 
Dalším z kroků bylo personálně navýšit počet členů a spolupracovníků obou klíčových krizových orgánů MČ Praha 16 a nově bylo mj. ustaveno a personálně obsazeno 10 pracovních skupin Povodňové komise Radotín pokrývajících celou škálu potřeb.
Materiálně se podařilo vytvořit a zpracovat mapové podklady zátopového území pro potřeby povodňové komise, podařilo se dovybavit členy Povodňové komise Radotín a Krizového štábu Městské části Praha 16, a to od identifikačních průkazů členů přes označené reflexní ochranné oblečení a vesty, označení služebních vozidel až po vytyčovací pásky. Nově k vybavení přibyly například svítilny, megafony, vysílačky, ale i mobilní telefony (z důvodu možnosti dovolat se na nově zřízené krizové linky) a zřízeny byly i krizové e-mailové účty. Telefonní čísla i e-mail budou vždy aktivovány automaticky v případě hrozící či nastalé mimořádné události.