Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Plnění volebního programu 2010-2014

HLAVNÍ CÍLE DO ROKU 2014  

 • zasadit se o realizaci pravobřežní komunikace v návaznosti na nový územní plán
  - variantní řešení zapracováno v územním plánu, výše investice překračuje možnosti Prahy 16 a hl. m. Prahy, po otevření přemostění údolní nivy Berounky se situace dopravně změnila, v současné době tato komunikace není aktuální a potřebná
 • dokončit výstavbu technické vybavenosti (voda, plyn, kanalizace) ve zbývajících oblastech MČ (Viničky, Zderazská, Otínská)
  - v současné době se rozbíhá stavební činnost v uvedených lokalitách, vinou špatného rozhodnutí radního hl. m. Prahy se proces výstavby zdržel o 2 roky
 • zahájit realizaci Centra Radotín včetně objektů služeb obyvatelstvu a bydlení
  - v prosinci 2013 byla schválena studie zástavby a podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní s firmou VCES, která zvítězila ve výběrovém řízení, v současné době se připravuje projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - termín červen 2014
 • vyjednat bezbariérové úpravy vlakového nádraží
  - v rámci vyjednávání připomínek projektové dokumentace revitalizace trati byl akceptován požadavek městské části na bezbariérové řešení stávajícího nádraží pomocí výtahů a vybudování nového podchodu v oblasti křížení trati s komunikací Na Betonce, ze kterého bude bezbariérový přístup přímo na budoucí nástupiště. Termín zahájení realizace bohužel investor (SŽDC) posunul na rok 2015
 • prosazovat opatření k trvale udržitelnému rozvoji (zateplování objektů, využití obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, elektromobily)
  - projekt elektromobility byl spuštěn na podzim 2011. Městská část byla první v Praze a celkem druhá v ČR, která začala používat elektromobily. Za 2,5 roku provozu najely dva vozy po Praze na 40 000 km. Městské části se dále podařilo zateplit všechny budovy školských zařízení, zdravotního střediska a část bytových domů na Sídlišti. Elektrárna na střeše základní školy vyrobila od svého zprovoznění 12/2010 do března 2014 - 163 MWh
 • prosazovat podmínky a regulativy udržitelného rozvoje v rámci výstavby rekreačního areálu „Radotínská jezera“
  - Městské části se podařilo podáním vlastního návrhu řešení této oblasti v roce 2012 ukončit projednávání změny. Otevřel se tak prostor pro návrh vlastního řešení této složité lokality. Městská část připravuje zadání studie návazné na širší vztahy celé údolní nivy, která by se stala součástí strategického plánu rozvoje hl. m. Prahy a podkladem pro projednání nového Metropolitního plánu
 • realizovat projekt mobilní radnice - za seniory (75+) a handicapovanými přijdou úředníci domů
  - probíhá příprava, testovací spuštění v letních měsících a ostré zavedení od září 2014 (jen u vybraných agend, kdy je možné věc v terénu vyřešit bez on-line přístupu k interním databázím či specializovaným programům)
 • vytvořit spolkové a rodinné centrum Koruna
  - realizací Klubu Koruna, modernizací hlavního sálu a personálním posílením vzniklo zařízení nabízející programy a projekty pro všechny generace. Vznikl klub KAAN pro seniory. Programy pro rodiče s dětmi

 

Životní prostředí

 • oživit nefunkční prostory a lokality (např. areál bývalé čističky odpadních vod u ZŠ na přírodní koupaliště)
  - díky iniciativě a podle ověřovací studie městské části vzniká v oblasti bývalé ČOV unikátní přírodní koupací biotop, ukázkové řešení přeměny bývalého brownfieldu na rekreační areál
 • zvyšovat podíl městské zeleně a citlivě obnovovat starou zeleň a stromořadí
  - revitalizace stromů např. v oblasti Výpadová
 • vytvořit novou naučnou stezku (Klapice, Černá rokle, Radotínské údolí, Slavičí údolí)
  - nebylo realizováno
 • nadále rozšiřovat územní rozsah blokového čištění komunikací do okrajových částí
  - blokové čištění probíhá ve všech oblastech, díky nové technice bude čištění komunikací probíhat celoročně
 • nákupem nové techniky zkvalitnit údržbu veřejných prostranství
  - podařilo se realizovat čtyři projekty ze SFŽP. Tři čistící stroje už čistí radotínské komunikace. Kontejnerový vůz bude dodán v průběhu měsíců březen-duben. Vůz bude sloužit ke kvalitnějšímu svozu bioodpadu ze všech oblastí Radotína

 

Zdravotní a sociální program

 • rozšířit a podporovat nabídku nouzového volání pro seniory s cílem co nejdéle je udržet v jejich přirozeném prostředí nadále zajišťovat pečovatelské služby a rozšiřovat je v návaznosti na vzrůstající poptávku
  - postupně dochází k rozšiřování, z organizačních důvodů byl vybrán nový operátor
 • nadále zajiˇovat pečovatelské služby a rozšiřovat je v návaznosti na vzrůstající poptávku
   - neustále se rozšiřuje působnost pečovatelské služby
 • zajistit poradenské služby pro dospělé a rodiče s dětmi
  - v rámci sociálního odboru probíhá poradenství
 • podporovat a rozšiřovat programy pro seniory a sociálně potřebné
  - probíhá
 • udržet podmínky nájmu pro lékaře a zajistit tak jejich praxi v Radotíně v co nejširším spektru odborností
  - zajištěny
 • podporou pořízení nových diagnostických přístrojů zkvalitňovat poskytované zdravotnické služby
  - pokračuje
 • upravovat přechody pro chodce jako přátelské pro postižené občany - bezbariérové a s úpravou pro nevidomé
  - realizováno

 

Doprava

 • zklidnit dopravu po otevření Pražského okruhu
  - realizováno zákazem vjezdu nákladních automobilů do ulic Pod Klapicí a K Cementárně, pokračuje omezování průjezdu komunikacemi
 • systémové řešení dopravy v klidu s podporou parkování pro radotínské občany
  - uvedenou záležitostí se dlouhodobě zabývá Komise dopravně bezpečnostní, byl zpracován vlastní rozsáhlý průzkum stávajícího stavu na centrálních parkovištích a odstavných plochách v denních i pozdních večerních hodinách, v současné době probíhá sběr dat a zpracování návrhu autorizovanou firmou
 • prosazovat železniční zastávku Sídliště
  - v rámci projektové dokumentace je řešena i zastávka Radotín - Sídliště, vlastní revitalizace trati 171 má být podle posledních zpráv zahájena v roce 2015
 • minimalizovat dopady dopravy zjednosměrňováním místních komunikací v zástavbě rodinných domů
  - pokračuje
 • stavět nové cyklostezky mimo motoristické komunikace
  - v letošním roce by měla být propojena cyklostezka s novým povrchem v úseku Zděř - katastr Černošic, v roce 2011 byl položen nový povrch v úseku přístav - Šárovo kolo
 • doplnit bezpečnostními prvky další přechody pro chodce na hlavních komunikacích a trasách ke školám (bezpečnostní ostrůvky, zpomalovací prahy, úprava dopravního značení)
  - bezpečnostní prvky byly osazeny na křižovatce náměstí Osvoboditelů - Karlická, Výpadová ulice (u statkových domů), Vrážská (u nádraží), křižovatka Prvomájová - Na Betonce, před realizací je úprava na Prvomájové (od podchodu ČD)

 

Ekonomika

 • sestavovat stabilní a dlouhodobě vyrovnané rozpočty
  - realizováno, v roce 2013 historicky nejvyšší přebytek rozpočtu při stejném rozsahu investic
 • nezadlužovat městskou část
  - městská část nemá dluhy
 • nadále maximálně usilovat o čerpání dotačních titulů z evropských fondů a programů ministerstev
  - daří se čerpat ze SFŽP (5 projektů), ministerstvo financí (přístavba školy), ministerstvo vnitra (skatepark), ministerstvo sociálních věcí (každoroční dotace na pečovatelskou službu)
 • dokončit výstavbu technické vybavenosti z prostředků hlavního města Prahy
  - rozbíhá se poslední etapa, zdržení dva roky z důvodu špatného rozhodnutí radního hl. m. Prahy...

 

Bezpečnost

 • nulová tolerance - nekompromisní postup proti nepřizpůsobivým osobám znečišťujícím veřejná prostranství a zeleň
  - podařilo se zkoordinovat spolupráci městské a státní policie při řešení těchto situací
 • usilovat o rozšíření městského kamerového systému do dalších lokalit a jeho napojení na služebnu městské policie v Radotíně
 • podporovat a rozšiřovat preventivní a dopravně bezpečnostní akce pro všechny věkové kategorie
  - bezpečné jaro a podzim, ISZ, přednášky pro seniory, specializované akce v domech s pečovatelskou službou, akce typu "policejní školka" (praktické ukázky policejních preventistů v MŠ)
 • v rámci nové radnice zřídit služebnu městské policie a zlepšit tak její komunikaci s občany
  - studie zhotovena, schválena zastupitelstvem městské části, projekt bude řešen v návaznosti na projekt Centrum Radotína
 • podporovat spolupráci Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy
  - spolupráce funguje jako jedna z mála v Praze
 • podporou nízkoprahového klubu a dalších spolků a organizací zaměřujících se na práci s dětmi a mládeží předcházet negativním jevům ve společnosti (násilí, drogy, kriminalita, rasismus, xenofobie)
  - podpora formou každoročních grantových řízení na činnost a investice do majetku spolků

 

Školství

 • rozšířit kapacitu mateřské i základní školy v návaznosti na zvýšenou poptávku
  - na základě sledování vývoje porodnosti a počtu obyvatelstva je rozšiřována kapacita školky a školy (nová přístavba školy a adaptace stávajících prostor ve školkách)
 • připravit projekt školního bazénu s využitím pro veřejnost
  - ověřovací studie vypracována v návaznosti na využití zázememí biotopu, po zprovoznění biotopu se bude připravovat projektová dokumentace na výstavbu bazénové haly
 • modernizovat vybavení škol (např. nové technologie, interaktivní tabule)
  - interaktivní tabule jsou osazeny v 3/4 učeben školy, školní kuchyně vybaveny novou varnou technologií, instalace nového systému objednávání obědů, připravuje se projekt Škola na dotek, nový systém šaten formou individuálních skříněk
 • nadále úzce spolupracovat se všemi školskými zařízeními v Radotíně
  - spolupráce funguje na vysoké úrovni

 

Služby obyvatelstvu

 • v rámci výstavby Centra Radotín rozšířit nabídku služeb a obchodů
  - v rámci připravené a schválené studie a připravované dokumentace pro územní rozhodnutí jsou v přízemí nových budov na třídě a náměstí umístěny prostory určené pro obchod a služby
 • pokračovat v pořádání pravidelných farmářských trhy
  - v modifikované verzi pokračují trhy jako čtvrtletní a to z důvodu nepříliš velkého zájmu kupujících i farmářů
 • vybudováním nové radnice zpříjemnit prostředí pro jednání občana se samosprávou a úředníky všech odborů na jediném místě a bez bariér (přepážek)
  - studie budoucí radnice v prostoru za Korunou je základním podkladem pro projektovou dokumentaci, studie byla schválena zastupitelstvem a byla k ní vypracována "studie proveditelnosti"
 • rozšířit jednací dobu úřadu městské části
  - realizováno, úřední hodiny všech pracovišť byly rozšířeny, byl přidán třetí úřední den pro všechny odbory a pracoviště, specializované agendy mají úřední hodiny každý pracovní den
 • podporou nových systémů přiblížit služby a informace co nejblíže občanům (webové formuláře, Noviny Prahy 16, Facebook, informační e-maily, Czech POINT atd.)
  - realizováno
 • zachovat výkon státní správy v Radotíně (agenda občanských průkazů, pasy, sociální agendy, stavební a živnostenský úřad)
  - splněno, v případě některých sociálních agend bylo přes jejich přechod pod Úřad práce ČR po opakovaných jednáních pracoviště v Radotíně zachováno

 

Stavební a architektonický vývoj

 • realizovat projekt Místo u řeky
  - projekt se v návaznosti na povodně 2013 musel upravit, v současné době byl znovu podán na aktuální výzvu pražského EU fondu Konkurenceschopnost
 • provést rekonstrukci autobusového nádraží Vrážská - Věštínská a dořešit jeho návaznost na vlakovou dopravu
  - je připraveno řešení, které je ale závislé na revitalizaci tratě
 • upravit stezku pro pěší a cyklisty do říčních lázní s návazností na přírodní koupaliště pod základní školou
  - stezka upravena, po dokončení biotopu dojde k položení nového povrchu
 • modernizovat starou hasičskou zbrojnici s návazným vybudováním spolkového centra Koruna
  - projekt nové zbrojnice je součástí celkového řešení prostoru za Korunou, je součástí studie
 • připravit návrh dořešení areálu kolem sportovní haly
  - studie zpracována, skatepark realizován

 

Kultura, sport, volný čas

 • nadále rozšiřovat nabídku kulturně společenských akcí
  - nabídka  kulturně společenských akcí rozšířena i díky realizaci Klubu Koruna, nově Vánoční trhy, Horymírova jízda, připravuje se festival minipivovarů...
 • rozšiřovat kulturní pořady pro seniory (zájezdy, besedy, přednášky, kulturní akce)
  - spektrum rozšířeno, založen KAAN-klub pro seniory
 • finančně podporovat sportovně společenské organizace prostřednictvím grantového systému MČ
  - realizováno, v roce 2014 byla rozdělena nejvyšší částka - 850tis. Kč
 • podporovat občanská sdružení věnující se výchově a zájmové činnosti dětí
  - realizována prostřednictvím grantů, propagace sdružení na akcích městské části, Radotínský Kudykam
 • rekonstrukcí sklepních prostor KS Koruna vybudovat alternativní scénu a klub
  - realizováno nákladem 5,5mil. Kč
 • podporovat kulturní zařízení ve vlastnictví městské části (knihovna, kulturní středisko, kino)
  - zařízení zřizované městskou částí díky prostředkům z rozpočtu městské části mohou rozšiřovat svou činnost
 • digitalizací kina zajistit promítání premiérových titulů a vyšší kvalitu
  - realizováno nákladem 6mil. Kč, kino promítá všechny dostupné formáty, kromě nabídky filmů promítá i přenosy baletů, oper, divadelních představení, koncertů, díky satelitu má možnost i HD přenosů všech programů nabízených distributory

 

Bytová politika

 • pokračovat v opravě a modernizaci budov starého Sídliště (např. zateplení obecních domů)
  - od roku 2010 byly zatepleny obecní domy 1078, 1080-2 a 1061-63, areál mateřské školky na Sídlišti, komerční prostory a budova zdravotnického zařízení, zbývá dokončit domy podél Karlické č.p. 1065-71 a 1074-75
 • vybudováním Centra Radotín rozšířit nabídku bydlení
  - připravuje se, v rámci výstavby vznikne na 230 bytů
 • podpořit budování malometrážních bytů pro mladé rodiny 
  - projekt probíhá stavebním řízením

 

Oficiální web Prahy 16 Radotín ODS Radotín na FACEBOOKu